ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พัฒนาชุมชนใสสะอาด

จัดซื้อจัดจ้าง

กฎระเบียบข้อบังคับ

คลังความรู้/บทความ