คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ตันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล คลิกรายละเอียด

๒. คู่มือแนวทางชุมชนท่องเที่ยว 0TOP นวัตวิถี คลิกรายละเอียด

๓. คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คลิกรายละเอียด

๔ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คลิกรายละเอียด

๕ คู่มือแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน คลิกรายละเอียด

๖. คู่มีอโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) คลิกรายละเอียด

๗. คู่มือการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.๒ค. คลิกรายละเอียด

๘. คู่มือการใช้งานระบบ TPMAP คลิกรายละเอียด

๙. คู่มือศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกรายละเอียด

๑๐. คู่มือการบูรณาการแผนชุมชน คลิกรายละเอียด

๑๑. คู่มือเกี่ยวกับการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) : คู่มือการลงทะเบียน คลิกรายละเอียด

๑๒. คู่มือเกี่ยวกับทุนชุมชน

๑๒.๑ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดตั้งกลุ่ม องค์กร เครือข่ายกองทุนชุมชน คลิกรายละเอียด

๑๒.๒ คู่มือการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดี คลิกรายละเอียด

(Visited 1 times, 1 visits today)