ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565