คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

นครชากังราว เมืองคนแกร่ง แหล่งมรดกโลก ——————— วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. โดยการอำนวยการของนางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางชัชนา กังธีระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมคณะกรรมการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ภาพ/ข่าว:สาระสารสนเทศ