Personnel

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวพนิดา พานทองดี

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร

นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

นายพีระ คำศรีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

(Visited 1 times, 1 visits today)