District Community Development Office News

กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและกองทุนเกื้อหนุนอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทรัพย์สีทองพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร