ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร / ลว. 17 พ.ค.60

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร / ลว. 17 พ.ค.60

20 พฤษภาคม 2560 /

03:47 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  กิจกรรมสร้างซุ้มประตูป้าย หุ่นจำลองการใช้ชีวิตในชนเผ่า เจ้าป่า เจ้าเขา เทพเจ้าของชนเผ่า  หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร / ลว. 17 พ.ค.60

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมสร้างซุ้มประตูป้าย หุ่นจำลองการใช้ชีวิตในชนเผ่า เจ้าป่า เจ้าเขา เทพเจ้าของชนเผ่า หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร / ลว. 17 พ.ค.60

20 พฤษภาคม 2560 /

01:54 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร / ลว.18 พ.ค.60

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร / ลว.18 พ.ค.60

20 พฤษภาคม 2560 /

01:50 น. /

ดาวน์โหลด