KM .. การสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต โดย ส.ต.ท.หญิงวิลัยพร เปรมอ่อน สพอ.ทรายทองวัฒนา

KM .. การสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต โดย ส.ต.ท.หญิงวิลัยพร เปรมอ่อน สพอ.ทรายทองวัฒนา

31 พฤษภาคม 2560 /

22:40 น. /

ดาวน์โหลด