คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

28 พฤศจิกายน 2560 /

12:56 น. /

ดาวน์โหลด