โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร

นางสิริพร อบเชย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางจินดา นาจรัส

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมขน
นายณรงค์ จันทร์เมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมขน
นางสาววจีพร รงค์ทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นางสาวลีลา ศิริบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจักษณ์ ประมาพันจุนวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุมิตรา แสงสร้อย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางชุติมากานต์ มั่นเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจีระพา เรืองปุ้ย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายโชติทิวัตถ์ บัวหลวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางรมย์นลิน แสนวงษา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววรลักษณ์ พันธ์ชมพู
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางนิตยา รอดเทศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายณิกรณ์ ทองคำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุปราณี จันทร์สำเภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกฤษณา สานเมทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุนิษา ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
เจ้าพนักงานการเงินและบญชีปฏิบัติงาน

นายกัมพล วงศ์ชนะยุทธ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัชรีญา นิลมังกร
เจ้าพนักงานการเงินและบญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสันติ อุทธา
ลูกจ้างประจำ
นางสาวธัญญาลักษณ์ กันคุ้ม
พนักงานบันทึกข้อมูล
(Visited 5 times, 1 visits today)