โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร

นางสิริพร อบเชย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมขน
นายณรงค์ จันทร์เมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมขน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นางพิมลณัฏฐ์ เพ็งสวย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจักษณ์ ประมาพันจุนวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางรมย์นลิน แสนวงษา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางชุติมากานต์ มั่นเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอรุณลักขณ์ โพธิ์พุทธ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวชนิดา เทพพา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวลีลา ศิริบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววรลักษณ์ พันธ์ชมพู
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจีระพา เรืองปุ้ย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายโชติทิวัตถ์ บัวหลวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกฤษณา สานเมทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุปราณี จันทร์สำเภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายกัมพล วงศ์ชนะยุทธ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุนิษา ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
เจ้าพนักงานการเงินและบญชีปฏิบัติงาน
นางสาวพัชรีญา นิลมังกร
เจ้าพนักงานการเงินและบญชีปฏิบัติงาน
นางสาวศรัณญา ทับทิม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสันติ อุทธา
ลูกจ้างประจำ
นางสาวธัญญาลักษณ์ กันคุ้ม
พนักงานบันทึกข้อมูล
(Visited 5 times, 1 visits today)