โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร

นางสิริพร อบเชย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางจินดา นาจรัส

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมขน
นายณรงค์ จันทร์เมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมขน
นางสาววจีพร รงค์ทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นางสาวลีลา ศิริบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายโชติทิวัตถ์ บัวหลวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจักษณ์ ประมาพันจุนวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางชุติมากานต์ มั่นเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจีระพา เรืองปุ้ย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ส.ต.ท.หญิงวิลัยพร เปรมอ่อน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุมิตรา แสงสร้อย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววรลักษณ์ พันธ์ชมพู
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสุมิตรา แสงสร้อย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววรลักษณ์ พันธ์ชมพู
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางรมย์นลิน แสนวงษา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุปราณี จันทร์สำเภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายณิกรณ์ ทองคำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุนิษา ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
เจ้าพนักงานการเงินและบญชีปฏิบัติงาน

นางสาวกฤษณา สานเมทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัชรีญา นิลมังกร
เจ้าพนักงานการเงินและบญชีปฏิบัติงาน

นายกัมพล วงศ์ชนะยุทธ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางนิตยา รอดเทศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสันติ อุทธา
ลูกจ้างประจำ
นางสาวธัญญาลักษณ์ กันคุ้ม
พนักงานบันทึกข้อมูล
(Visited 5 times, 1 visits today)