การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

พช.กำแพงเพชร รวมใจประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน


วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร 
นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ มีผู้เข้าร่วมคือนางจินดา นาจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวเกษร กันสุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววจีพร รงค์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) กับพัฒนาการอำเภอ 11 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตบรรยายโดยนายพิเชฐ พิมมา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
3. STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต
4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  บรรยายโดยนายอัฐฒวุฒิ ศรีเทียม และทีมชมรม STRONG
               เวลา 16.30 น. พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ
               สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จึงจัดให้มีนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานและงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงาน ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
               ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานทุกท่านและยินดีทำหน้าที่พัฒนาระบบราชการไทย ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

ข่าว พช.กพ. : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/08/01/01082565-02
Tiktok : https://www.tiktok.com/@cdd.kpt/video/7126940701136325890?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7096120728181802498

……………………………….
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #ประชุม #STRONG #NoGiftPolicy #ไม่รับไม่ให้
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)