ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์  084-8740629

นางสาววจีพร รงค์ทอง

ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์  081-8123354

นางสิริพร อบเชย

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์  081-8180062

นางสาวเกษร กันสุ่ม

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์  081-8150556

นางจินดา ไทยเทศ

ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์  081-8196589
นางสาวสุรีรัตน์ ศักดิ์เดชากุล
พัฒนาการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
โทรศัพท์  081-8196602
นายนิคม ทับทอง
พัฒนาการอำเภอโกสัมพีนคร
โทรศัพท์  081-8197147
นายณัฐพงษ์ ผิวบาง
พัฒนาการอำเภอพรานกระต่าย
โทรศัพท์  081-8196845
นางอุษา เวียงสี
พัฒนาการอำเภอลานกระบือ
โทรศัพท์  081-8196589
นางแสงเดือน บุญปวง
พัฒนาการอำเภอไทรงาม
โทรศัพท์  081-8196854
นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ
พัฒนาการอำเภอคลองขลุง
โทรศัพท์  081-8196682
นางพิมลณัฐฏ์ เพ็งสวย
พัฒนาการอำเภอคลองลาน
โทรศัพท์  081-8196684
นางรมย์นลิน แสนวงษา
พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา
โทรศัพท์  081-8196826
นางสาวดารี มุ้ยแก้ว
พัฒนาการอำเภอปางศิลาทอง
โทรศัพท์  081-8196860
นายวีระวัฒน์ คงหุ่น
พัฒนาการอำเภอบึงสามัคคี
โทรศัพท์  081-8197127
นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ
พัฒนาการอำเภอขาณุวรลักษบุรี
โทรศัพท์  081-8196623
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565
(Visited 1 times, 1 visits today)