บุคลากร

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์  084-8740629

นางสาววจีพร รงค์ทอง

ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์  081-8123354

.

 

 

 

 

 

.

นางสิริพร อบเชย

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์  081-8180062

.

 

 

 

 

 

.

นางสาวเกษร กันสุ่ม

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์  081-8150556

.

 

 

 

 

 

.

นางจินดา ไทยเทศ

ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์  081-8196589
นางวันเพ็ญ สาโท
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางเรนุกา ทองมี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.

 

.

นางสาวจีระพา เรืองปุ้ย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วย ผอ.)
นางสาวศิวพร มากกุญชร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

.

 

.

นายจักษณ์ ประมาพันจุนวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วย ผอ.)
นางสาวลีลา ศิริบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วย ผอ.)

.

 

.

นายโชติทิวัตถ์ บัวหลวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วย ผอ.)
นางเพ็ญศรี ศรวงษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วย ผอ.)
นางสุปราณี จันทร์สำเภา
เจ้าพนักงานุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุนิษา ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

.

 

.

.

 

.

นางสาวกฤษณา สานเมทา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ส.ต.ต.พัฒนา เหมือนมาตย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

.

 

.

นายกัมพล วงศ์ชนะยุทธ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจิรวิชญ์ แนบเนียร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวพัชรีญา นิลมังกร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายภูรี บางหลวง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

.

 

.

.

 

.

นางสาวจตุพร กาเทียม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

.

 

.

นายสันติ อุทธา
พนักงานขับรถ
นางสาวปภาวดี มีบัว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

.

 

.

นางพิกุล สุดใจ
แม่บ้าน

.

 

.

สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดกำแพงเพชร

( กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน )

นางสาวธัญรัตน์ กระธน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศิวลักษณ์ ใจฉ่ำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวภัณฑิรา นารินทร์

นิติกร

นางสาวชนิษฐา รัตนะศศิธร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565
(Visited 1 times, 1 visits today)