ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวเกษร กันสุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้

  1. โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร ปี พ.ศ.2566 ในกิจกรรม พัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย
  2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยว (D-Hope) และกิจกรรมพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
  3. ทบทวนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในปี 2562-2566 ใน 3 ด้าน คือ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยว
  4. การดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกำแพงเพชร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ปี 2566

 

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD

#WorldSoilDay #วันดินโลก#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**

**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

ทีมข่าว_สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร_รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)