ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยการประชุมฯ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจสอบเอกสารในการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้ โดยกำหนดประชุมฯ 2 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565
ข่าว พช.กพ. : http://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/11/24/24112565-2
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD#
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)