ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร มอบนโนบายขับเคลื่อนงานฯ พื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร มอบนโนบายขับเคลื่อนงานฯ พื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย ของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เวลา 09.00 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานฯ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ข้าราชการทุกส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมของอำเภอ ประกอบด้วย แปลงโคกหนองนา กิจกรรมการปล่อยพันธ์ปลา การปลูกต้นไม้ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ ดาวล้อมเดือน การทำถังขยะเปียก เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครัวเรือน โดยนางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดกำแพงเพชร
…………………………………………………………………………..
ข่าว พช.กพ.:http://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/11/22/22112565
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)