กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565

พช.กำแพงเพชร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565

พช.กำแพงเพชร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการ กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565 ก่อนการประะชุมผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ตนเองนับถือ ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน และมอบรางวัล CDD PR Awards ประจำเดือนกันยายน ให้กับอำเภอที่มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ได้แก่ อำเภอไทรงาม อำเภอคลองลาน อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอคลองขลุง อำเภอพรานกระต่าย อำเภอทรายทองวัฒนา
ในการประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
2.การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
3.สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
4.รายงานระดับความสาเร็จการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.รายงานหนี้เกินกาหนดชาระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
6.การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการบันทึกข้อมูลระบบบริหารงบประมาณและกิจกรรม (BPM)
7.ความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามภารกิจสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2565
8.การติดตามหนี้ค้างชาระ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
9.เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ของกลุ่มงานต่างๆ ทั้ง 4 กลุ่มงาน

ข่าว พช.กำแพงเพชร : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/10/05/05102565-02

………………………
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #ประชุมประจำเดือน #มาร์ชพัฒนาชุมชน
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)