กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ละโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565

พช.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ละโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565

พช.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ละโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่วัดแม่นารี ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางจินดา ไทยเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวเกษร กันสุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววจีพร รงค์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายพร้อมด้วย จัดกิจกรรม วันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน (1 ตุลาคม 2505) ครบรอบ 60 ปี และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.การถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
2.การอ่านสารจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน
3.การทอดผ้าป่าเมล็ดพันธ์ุพืช/พันธ์ุไม้พื้นถิ่นหายาก
4.การมอบถุงยังชีพและเมล็ดพันธุ์พืชแก่ครัวเรือนยากจน TPMAP จำนวน 15 ครัวเรือน
5. ทอดผ้าป่า สมทบกองทุนคนนาบ่อคำ ไม่ทิ้งกัน ยอดเงิน 2,990 บาท
6.การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ แก่สมาชิก สอ.พช.เพื่อสร้างความเข้าใจในประโยชน์และสิทธิของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
7.กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดวัดบ้านแม่นารี

ในปี พ.ศ. 2505 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับที่ 10 และจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวัน ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ภารกิจในระยะแรกของกรมการพัฒนาชุมชนคือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนา ตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพัฒนากรต้องทำงานกับประชาชน มิใช่ทำให้ประชาชน

ข่าว พช.กพ. : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/10/05/03102565-01
……………………………….
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #วันพัฒนาชุมชน #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)