กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565

พช.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565

พช.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
นางสาวสุพัตรา คล้ายพิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร โดย นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวเกษร กันสุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ 11 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญต่างๆ ดังนี้

1.สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2565
2.กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 จำนวน 2 โครงการ
3.การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายของคณะทำงานด้านการเกษตร
4.การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายของคณะทำงานด้านการแปรรูป
5.การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายของคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
6.การดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกำแพงเพชร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ปี 2565
7.ผลสำเร็จการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกประชารัฐของจังหวัดกำแพงเพชร
7.1 วิสาหกิจชุมชนบ้านดงประดา – ปลาช่อนแดดเดียว
7.2 แปรรูปเห็ด ร่มบุญฟาร์ม
7.3 ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังพระธาตุ

ซึ่งที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานฯ ร่วมกัน และได้หารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายฯ การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ต่อไป

……………………………….
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #SE #สานพลังประชารัฐ #คสป
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)