กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานและดำเนินกิจกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 และเขตตรวจราชการที่ 18

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานและดำเนินกิจกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 และเขตตรวจราชการที่ 18

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานและดำเนินกิจกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 และเขตตรวจราชการที่ 18

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ที่สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร
นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 และเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุม “การขับเคลื่อนงานและดำเนินกิจกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฏร์ธานี สงขลา) และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)” พร้อมด้วยศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meeting จากสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน มีวาระสำคัญ ดังนี้
1.การประกวดข้าราชการดีเด่นทุกระเภท และการประกวดกิจกรรมต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565
2.กิจกรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.
3.ก้าวต่อไป “โคก หนอง นา พช.”
4.การขับเคลื่อนงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
5.การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.การบริหารงานตามมาตการงเสิมและนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ในการนี้ นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร และห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง ด้วย

ข่าว พช.กพ. : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/05/23/23052565-02
สื่อมวลชน : https://saymathai.com/post/1452

……………………………….
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #ประชุมเขตตรวจราชการ #ติดตามงาน
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)