ข่าวประชาสัมพันธ์

พี่น้องประชาชนชาวกำแพงเพชร ร่วมใจ ประดิษฐ์ “ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” จากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

พี่น้องประชาชนชาวกำแพงเพชร ร่วมใจ ประดิษฐ์ “ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” จากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

พี่น้องประชาชนชาวกำแพงเพชร ร่วมใจ ประดิษฐ์ “ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” จากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยเพื่อนำไป ประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ 11 อำเภอ รวม 80 คน ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้..
นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า พสกนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร ต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนำพระราช
ปณิธาน “การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย” โดยได้นำผ้าอัตลักษณ์ชุมชนของทั้ง 11 อำเภอมาประดิษฐ์เป็น “ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” หลากสีสันหลากลวดลายหลายขนาด อำเภอละ 90 ตัว จำนวน 11 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 990 ตัว ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร จะส่งมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีนี้ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 90 ตัว และจะนำไปจัดแสดงและขยายผลการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ร่วมสีบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่สืบไป
เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง โดยจัดแสดงนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติโซนต่าง ๆ ซึ่ง กระทรวงมหาดไทย ได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งในการรังสรรค์กิจกรรม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลนี้ โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งทุกจังหวัดได้ร่วมน้อมนำพระราชปณิธาน “การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย” ที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นในการที่ทรงปรารถนาให้พสกนิกรชาวไทยที่อาศัยในทุกชุมชนห่างไกลทั่วประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการสืบสาน รักษา อัตลักษณ์ภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษปู่ย่า ตายายได้มีอาชีพ มีรายได้จุนเจือครอบครัวด้วยการเชิญชวนทุกภาคส่วนในจังหวัด นำผ้าอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อขนาดและสีต่างๆ ตามที่เห็นเหมาะสม รวมจังหวัดละ 90 ตัว เพื่อนำไปประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดแนวถนนราชดำเนินกลาง โดยจัดส่งผีเสื้อฯ ดังกล่าว ไปยังกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข่าว พช.กำแพงเพชร : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/05/11/11052565-01
สื่อมวลชน : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220511141115277
https://saymathai.com/post/1423
……………………………….
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #ผีเสื้อ #เฉลิมพระเกียรติ
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)