ข่าวประชาสัมพันธ์

“ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565”

“ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565”

พช.กำแพงเพชร
“ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565”
วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมด้วย นางสาววจีพร รงค์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นางรมย์นลิน แสนวงษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565
โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมฯ
โดยมีประเด็นสำคัญ คือ
1. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การบรหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลวันที่ 24 มกราคม 2565)
3. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปี 2565
4. โครงการเงินทุนหมุนเวียนที่ครบกำหนดชำระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
5. การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 3 อำเภอ 4 โครงการ และระดับจังหวัด 2 โครงการ รวมเป็น 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 670,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
6. การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 5 อำเภอ 11 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,198,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
7. การขอลด/งดเบี้ยปรับ ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 4 อำเภอ 6 โครงการ
8. การดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.)จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ: กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน :รายงาน
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)