พช.กำแพงเพชร รับมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.กำแพงเพชร ประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันศุกร์ที่19 พฤศจิกายน 2564 เวลา13.30น. ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม
จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อม คจพ.จ. กำแพงเพชร รับฟังการประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านระบบ Video Conference system ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งมีประเด็นการประชุมประกอบด้วย
1.ความเป็นมาของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.การแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือนหาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (knock knock) โดยใช้ระบบ TPMAP ดำเนินการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤติสามารถอยู่รอดและดำรงชีพอยู่ได้
โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP จำนวน 983,310คน ในการจัดลำดับ
ความสำคัญเลือกจากกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์มิติ ความยากจนจากดัชนีความยากจนหลายมิติ (MP) อย่างน้อย
จาก 5 มิติ ประกอบด้วย มิติค้านรายได้ ความเป็นอยู่ และสุขภาพ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำงชีวิต
2)กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (exclusion error) เป็นกลุ่มที่ตกหล่นจาก
ระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจากข้อมูลประชากรทั้งหมดในระบบ TPMAP ทั้งนี้ข้อมูลกลุ่มดังกล่าว จะ
ได้จากการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและการสำรวจความเป็นอยู่ของบุคคล/ครัวเรือนในบริเวณใกล้เคียงกลุ่มเป้าหมาย
3)กลุ่มครัวเรือน/เปราะบาง โดยในปี 2462 มีจำนวนครัวเรือน/คนเปราะบาง
ทั้งประเทศในระบบ TPMAP ทั้งสิ้น 4,104,450ครัวเรือน/10,754,205 คน
ในการนี้นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อม
นางจินดา นาจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วย
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#คสป.กำแพงเพชร
#OTOP
#โคกหนองนาโมเดล
#กำแพงเพชร
#BigData
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)