พช.กำแพงเพชร ประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

พช.กำแพงเพชร
ร่วมประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมประชุมการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปานเป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมประชุมการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายตามแผนงานและแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏิบัติจังหวัดกำแพงเพชร มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกองทุนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการนี้นายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางจินดา นาจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอทั้ง 11 อำเภอ
เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมประชุมการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล

(Visited 1 times, 1 visits today)