พช.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30น.
นางสาวสุพัตรา คล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งมีประเด็นการประชุมประกอบด้วย
1. รายงานความก้าวหน้ากรณีดำเนินคดีทางกฎหมาย
2. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบทสตรี ประจำปีงบประมาณ
3. สรุปหนี้ค้างชำระคืนเงินกู้ยืม และการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
4. แผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. แนวทางการจัดสรรและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเงินทุนหมุนเวียน (โดยกรมการพัฒนาชุมชน) และการจัดสรรเงินงบประมาณกองทุนพัฒนา
ในการนี้นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล

(Visited 1 times, 1 visits today)