พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VCS (Video Conference Syste)

พช.กำแพงเพชร
ร่วมประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VCS (Video Conference Syste)
📆📆วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00น.🕘
🎯🎯🎯นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมรับมอบ นโยบาย และรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำปี 2564
ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VCS (Video Conference Syste)จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย
🎯ซึ่งมีประเด็นการประชุมประกอบด้วย
1. การบริหารราชการแผ่นดิน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฎิรูปประเทศการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.การขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)
3. มาตรการสถานการณ์อุทกภัย
4.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
5.การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นต้น
💙ในการนี้นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางจินดา นาจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
💒ณ ห้องประชุมกลีบจำปา (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
🌷ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📸 📸ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ
😇เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#คสป.กำแพงเพชร
#OTOP
#โคกหนองนาโมเดล
#กำแพงเพชร
#BigData
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)