โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”
วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ บ้านแม่ยื้อ ม.3 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม
นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนกิจกรรม “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ “ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่ยื้อและสมาชิกทั่วไปในชุมชน โดยมี นายณัฐวะฒน์ หนูวัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ปปส.ภาค 6 วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติด การปลูกฟ้าทะลายโจร และการส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณสมบัติ และวิธีการใช้พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ถูกต้อง
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นหนทางในการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอีกหนึ่งช่องทาง จึงได้มีโครงการฯ นี้เกิดขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)