พช.กำแพงเพชร ยกระดับกลุ่ม OTOP (Quadrant D) ที่มีส่วนผสมของสมุนไพร พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย สู้ภัยโควิด COVID-19

พช.กำแพงเพชร ยกระดับกลุ่ม OTOP (Quadrant D) ที่มีส่วนผสมของสมุนไพร พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย สู้ภัยโควิด COVID-19
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารที่มีวัตถุดิบหรือส่วนผสมของสมุนไพรต้านเชื้อไวรัส โคโรนา2019 ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบ หรือส่วนผสมของสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้ โดยจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนกำแพงเพชร ได้คัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 10 กลุ่ม โดยจะดำเนินการระดับจังหวัด จำนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 2 บันทึกภูมิปัญญา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้กลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา จะมีทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมให้คำแนะนำปรึกษาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมลงพื้นที่จัดเก็บสืบค้นข้อมูล บันทึกภูมิปัญญา และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการตลาดออฟไลน์ และตลาดออนไลน์ ขยายการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)