พช.กำแพงเพชร ติดตามเร่งรัดการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค. ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 💕

พช.กำแพงเพชร ติดตามเร่งรัดการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค. ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 💕
📆วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09:30 น.🕰
🎯🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางจินดา นาจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามเร่งรัดการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค. และการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญกรมการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ นายวีรวัฒน์ คงหุ่นพัฒนาการอำเภอบึงสามัคคี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฯ ร่วมประชุมการติดตามฯในครั้งนี้
อำเภอบึงสามัคคี มีเป้าหมายการจัดเก็บจปฐ. 922 ครัวเรือน และดำเนินการจัดเก็บพร้อมอัพโหลดแล้วคิดเป็น…15.11…%
โดยมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้
🔷️จัดทำแผนปฎิบัติการเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แยกเป็นรายตำบลเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จตามเป้าหมาย/ห้วงเวลา/ ข้อมูลถูกต้อง/ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🔷️พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกำหนด
การติดตามฯดังกล่าว เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
#Bigdata
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กำแพงเพชร #เมืองคนแกร่ง
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)