พช.กำแพงเพชร จัดการฝึกอบรมฯ โคก หนอง นา โมเดล หลักสูตรระยะสั้น ในรูปแบบออนไลน์ 💕

พช.กำแพงเพชร จัดการฝึกอบรมฯ โคก หนอง นา โมเดล หลักสูตรระยะสั้น ในรูปแบบออนไลน์ 💕
📆วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.🕰
🎯🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินการฝึกอบรมแบบออนไลน์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1 จุดที่ 1 อำเภอคลองลาน โดยการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้วิชาพัฒนา 3 ขุมพลัง,การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ,ถอดบทเรียนผ่านสื่อวิถีภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งเอง และเรียนรู้ 9 ฐานเรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินการอบรมเป็นวันที่ 2 (ระหว่างวันที่13-17 กันยายน 2564) 💒ณ สวนลุงแสบ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อฝห้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้การทำกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ และทำให้ครอบครัวได้พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น เป็นเบื้องต้น และพัฒนาสู่เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
📷 : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
รายงานข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#โคกหนองนาโมเดล
#BigData
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)