พช.กำแพงเพชร เสริมสร้างพัฒนาบุคลากรในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบ E-GP💕

พช.กำแพงเพชร เสริมสร้างพัฒนาบุคลากรในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบ E-GP💕
🕰🕰วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.🕰🕰
🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน
🎯โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement:E-GP)ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
🌷ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นางสาวประภา หลงบิดา และนางสาวหัตทยา บุญธรรม นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง เป็นวิทยากรให้องค์ความรู้
💒ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน📣📣
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)