พช.กำแพงพชร เตรียมความพร้อมและทดสอบการถ่ายทอดการประกวดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบ ZOOM 👨‍🏫

พช.กำแพงพชร เตรียมความพร้อมและทดสอบการถ่ายทอดการประกวดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบ ZOOM 👨‍🏫
📆วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564📆
⏰เวลา 13.00น.⏰
👉 นางสาวเกษร กันสุ่ม พัฒนาการอำเภอคลองขลุง พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ ด่านทิพารักษ์ ส.อ.นิวัฒน์ ธรรมรักชัย นางสาวสุรัสวดี จันต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำโดยนายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายโชติทิวัตถ์ บัวหลวง และนายกัมพล วงศ์ชนะยุทร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการเข้าประกวดฯลฯ และทดสอบการถ่ายทอดการประกวดผ่านระบบ ZOOM ณ บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
🥇เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล 🥇
📰ข่าวที่ 154/2564
📷ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง
📌 เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน📌

(Visited 1 times, 1 visits today)