พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Session call) 💕

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Session call) 💕
🕰วันพุธที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา 13.30 น. 🕰
🎯🎯นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Session Call
🎯ในการนี้ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยได้นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
2. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความ
มั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
3. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
💒ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น 2)ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน📣📣
#กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)