พจ.กำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 💕

พจ.กำแพงเพชร
ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 💕
🕰🕰วันอังคาร ที่ 27เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.🕰🕰
🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมด้วย นางสาววจีพร รงค์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นางรมย์นลิน แสนวงษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2564
ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
🏣 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น 2)
ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม
🎯 โดยมีประเด็นสำคัญได้แก่
(balloon) การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564
(balloon) การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(balloon) ผลการประเมินตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด (รอบการประเมินที่ 1)
(balloon) การประเมินตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด (รอบการประเมินที่ 2)
(balloon) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564
(balloon) โครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราว :รายงาน📣📣
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#อยู่กำแพงเพชร
#เป็นคนกำแพงเพชร
#ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร

(Visited 1 times, 1 visits today)