ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พัฒนาชุมชน ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 ทีมงาน พช.กำแพงเพชร💕

💕พัฒนาชุมชน ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 ทีมงาน พช.กำแพงเพชร💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕พัฒนาชุมชน ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 ทีมงาน พช.กำแพงเพชร💕
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 6/2563
💒ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร(ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
🕰ในเช้าวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.🕰
🌷โดยมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
1.การแจ้งข้อราชการจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร
2.ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
3.สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ BPM
4.ข้อราชการ สั่งการ จากกลุ่มงานฯ ฝ่ายฯ ตามแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
🎯ในการนี้นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีประเด็นสำคัญเน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามปฎิทินงาน การเบิกจ่าย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โดยยึดระเบียบในการทำงาน อย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในงานต่อไป
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราวฯ:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)