💕พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุม Video Conference กรมฯ💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุม Video Conference กรมฯ💕
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) ครั้งที่ 6/2563
💒ณ ห้องประชุมกลีบจำปา(ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
🕰ในบ่ายวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.🕰
🌷โดยจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน จากห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนสามารถติดตามรับฟังรายละเอียดและแนวทางปฎิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ในประเด็นของการจัดการความรู้(Knowledge Management:KM) ดีเด่น โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในที่ประชุม
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราวฯ:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)