กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร ดำเนินการจัดเวทีถอดบทเรียน โครงการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย