ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่ 199/2560 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป ที่ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานประเพณีบพพระ-เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560

ข่าวที่ 195/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวที่ 194/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 18 ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังเจ้า