ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่ 452/61 วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการเพิ่มมขีดความสามารถทางการตลาด