ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่163/61 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรแก่คณะกรรมการฯระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ของอำเภอทรายทองวัฒนา

ข่าวที่162/61 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรแก่คณะกรรมการฯระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ของอำเภอคลองขลุง

ข่าวที่161/61 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรแก่คณะกรรมการฯระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ของอำเภอพรานกระต่าย

ข่าวที่160/61 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานระบบเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศชุมชน

ข่าวที่159/61 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรแก่คณะกรรมการฯระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ของอำเภอลานกระบือ