ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่173/61 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุมราชสีห์ (ห้องประชุม1) อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข่าวที่172/61 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรแก่คณะกรรมการฯระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ของอำเภอไทรงาม

ข่าวที่169/61 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ปฐมนิเทศข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและมารายงานตัวปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวที่168/61 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรแก่คณะกรรมการฯระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ของอำเภอปางศิลาทอง

ข่าวที่167/61 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรแก่คณะกรรมการฯระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ของอำเภอคลองลาน

ข่าวที่166/61 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรแก่คณะกรรมการฯระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ของอำเภอบึงสามัคคี

ข่าวที่165/61 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรแก่คณะกรรมการฯระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ของอำเภอขาณุวรลักษบุรี