ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริกิจกรรมย่อย พัฒนาสัมมาชีพ0ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่2สนับสนุนวัสดุในการประกอบสัมมาชีพชุมชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริกิจกรรมย่อย พัฒนาสัมมาชีพ0ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่2สนับสนุนวัสดุในการประกอบสัมมาชีพชุมชน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์