ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศซื้อราคาพัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง๒ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศซื้อราคาพัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง๒ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)