โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

นายปราโมช เจนธัญกรณ์

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ
นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ
นางสาวสุรีรัตน์ ศักดิ์เดชากุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวจีระพา เรืองปุ้ย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจักษณ์ ประมาพันจุนวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววจีพร รงค์ทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางผกาทิพย์ บัวแย้ม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพิมลณัฏฐ์ เพ็งสวย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายโชติทิวัตถ์ บัวหลวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุมิตรา แสงสร้อย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางชุติมากานต์ มั่นเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอรุณลักขณ์ โพธิ์พุทธ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวลีลา ศิริบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายกัมพล วงศ์ชนะยุทธ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอำพรรัตน์ ลพเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสันติ อุทธา
พนักงานขับรถยนต์
(Visited 5 times, 1 visits today)