โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร

นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางชัชนา กังธีระวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ
นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

นายพีระ คำศรีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุรีรัตน์ ศักดิ์เดชากุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพิมลณัฏฐ์ เพ็งสวย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววจีพร รงค์ทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
นางจินดา นาจรัส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุมิตรา แสงสร้อย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจักษณ์ ประมาพันจุนวงษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางชุติมากานต์ มั่นเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอรุณลักขณ์ โพธิ์พุทธ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายโชติทิวัตถ์ บัวหลวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางผกาทิพย์ บัวแย้ม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวรินรดา มะโนสร้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวลีลา ศิริบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอำพรรัตน์ ลพเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวพิมพ์ลดา แก้วแสนเมือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายสันติ อุทธา
พนักงานขับรถยนต์
(Visited 5 times, 1 visits today)