โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางชัชนา กังธีระวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ
นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

นายพีระ คำศรีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุรีรัตน์ ศักดิ์เดชากุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจักษณ์ ประมาพันจุนวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววจีพร รงค์ทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางผกาทิพย์ บัวแย้ม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางจินดา นาจรัส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายโชติทิวัตถ์ บัวหลวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุมิตรา แสงสร้อย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางชุติมากานต์ มั่นเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอรุณลักขณ์ โพธิ์พุทธ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพิมลณัฏฐ์ เพ็งสวย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวลีลา ศิริบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอำพรรัตน์ ลพเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวพิมพ์ลดา แก้วแสนเมือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวจุรีภรณ์ กันทะสาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายสันติ อุทธา
พนักงานขับรถยนต์
(Visited 5 times, 1 visits today)