ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พจ.กำแพงเพชร ประชุมทีมงาน ร่าง TOR เครือข่ายองค์ความรู้ KBO💕

💕พจ.กำแพงเพชร ประชุมทีมงาน ร่าง TOR เครือข่ายองค์ความรู้ KBO💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕พจ.กำแพงเพชร ประชุมทีมงาน ร่าง TOR เครือข่ายองค์ความรู้ KBO💕
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
💒ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
🕰ในเช้าวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.🕰
🌷เพื่อร่วมกันร่างจัดทำทำขอบเขตงาน(Term of Reference:TOR) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้KBOจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ได้ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อ
1)พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าotop ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม
2)เตรียมผลิตภัณฑ์otop ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้KBOจังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
🌷พร้อมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานฯให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปพร้อมหาข้อสรุปและแนวทางการดำเนินงานตามแนวคิด”องค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างฝันงาน พช.กำแพงเพชร”
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราวฯ:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)