ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พช.กำแพงเพชร เอา,ร่วม,สร้าง กิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา “💕

💕พช.กำแพงเพชร เอา,ร่วม,สร้าง กิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา “💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕พช.กำแพงเพชร เอา,ร่วม,สร้าง กิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา “💕
🕰🕰วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 06.30 น.🕰🕰
🎯🎯นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ,นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ,นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 18 นำคณะผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เขตตรวจราชการ ที่ 17,18 ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา “หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือจอบเสียม ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน” ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก โดยร่วมกัน ปลูกต้นกล้วย และต้นฝรั่งกิมจู
🎯🎯ในการนี้ นายปราโมช เจนธัญกรณ์พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)