ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พจ.กำแพงเพชร นำทีมขานรับแนวทางการบริหารงานในพื้นที่แบบบูรณาการChange for good 💕

💕พจ.กำแพงเพชร นำทีมขานรับแนวทางการบริหารงานในพื้นที่แบบบูรณาการChange for good 💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕พจ.กำแพงเพชร นำทีมขานรับแนวทางการบริหารงานในพื้นที่แบบบูรณาการChange for good 💕
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานฯร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563
💒ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
🕰วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.🕰
🌷🌷โดยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดแผนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสในส่วนของเจตตรวจที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง 1(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิษถ์)และเขตตรวจที่ 18 ภาคเหนือตอนล่าง 2(กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) รวม 9 จังหวัด เป้าหมายรวม 147 คน ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
🎯ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯครั้งนี้มีหัวข้อประชุมฯประกอบด้วย
🎯หัวข้อที่ 1 สรุปผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
🌷โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2)แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรมระหว่าง สพจ.
🎯หัวข้อที่ 2 การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพจ./สพอ.
🌷มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้บรรลุความสำเร็จ
🎯ในการนี้นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรยายในหัวข้อ”แนวทางการบริหารงานในพื้นที่แบบบูรณาการ”Change for good
🎯อีกทั้งนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
🌷1)ผลการดำเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564
🌷2)ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราวฯ:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)