ข่าวประชาสัมพันธ์

💕สตรีทุกอำเภอร่วมกิจกรรมการแข่งขันการกวนกระยาสารทกันอย่างคึกคัก💕

💕สตรีทุกอำเภอร่วมกิจกรรมการแข่งขันการกวนกระยาสารทกันอย่างคึกคัก💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈💕สตรีทุกอำเภอร่วมกิจกรรมการแข่งขันการกวนกระยาสารทกันอย่างคึกคัก💕

วันนี้ 4 ตุลาคม 2562 จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกอำเภอ ภายใต้การอำนวยการของนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการแข่งขันการกวนกระยาสารท ประเภทรสชาติ และประเภทลีลา ในงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

เวลา 13.00 น. การแข่งขันการกวนกระยาสารทประเภทรสชาติ โดยองค์กรสตรีจากทั้ง 11 อำเภอเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน รวม 11 ทีม ซึ่งมีหลักเกณฑ์การแข่งขันโดยพิจารณาจากสีสัน กลิ่น รสชาติของกระยาสารท เนื้อสัมผัสของกระยาสารท รวมถึงการตกแต่งภาชนะที่บ่งบอกถึงความเป็นภูมิปัญญาไทย และได้รับเกียรติคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยมีผลการประกวด ดังนี้

ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอคลองขลุง และอันดับ 3 ได้แก่ อำเภอลานกระบือ

และประเภทลีลา เริ่มแข่งขันเวลา 18.00 น. มีกลุ่มองค์กรสตรีจากทั้ง 11 อำเภอเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน รวม 11 ทีม ซึ่งมีหลักเกณฑ์การแข่งขันโดยพิจารณาจากลีลาท่าเต้นประกอบการแสดง การแต่งกายบ่งบอกถึงความเป็นไทย ความพร้อมเพรียง เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ตลอดจนการตกแต่งอุปกรณ์การแสดง และได้รับเกียรติคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร สและสภาวัฒนธรรมจังหวั.ดกำแพงเพชร โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอบึงสามัคคี อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอคลองขลุง และอันดับ 3 ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

และในเวลา 21.30 น. ได้รับเกียรติจากนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติมอบรางวัลการแข่งขันการกวนกระยาสารท ทั้ง 2 ประเภท ณ เวทีกลางการจัดงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2562
📸📷ปอย:ข่าว🎭🎭เครือข่ายPRพช.ชากังราว:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)