ข่าวประชาสัมพันธ์

💕ทีมผู้ตรวจฯคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี💕

💕ทีมผู้ตรวจฯคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈

💕ทีมผู้ตรวจฯคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี💕

🕰🕰วันอังคารที่ 6 สิงหาคม2562 🕰🕰

😇😇นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 ดังนี้
1)ประเภทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ นายสามารถ แก้วหล้า นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอไทรงาม
2)ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานฯตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร
3)ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเย็บกระเป๋าคลองปลาร้า ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
💒ณ ห้องประชุม สพจ.กำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

📸📸J&K:ภาพ/ข่าว🎭🎭ชุมทางข่าว พช.ชากังราว:รายงาน 📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)