ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่ 154/61 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การนิเทศติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน อำเภอทรายทองวัฒนา

ข่าวที่ 154/61 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การนิเทศติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน อำเภอทรายทองวัฒนา

ข่าวที่ 154/61 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. คณะทำงานนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด โดยคณะทำงานฯ ชุดที่ 3 นำโดยนางชัชนา กังธีระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้บันทึกข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูลและครัวเรือน. ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล. ณ อำเภอทรายทองวัฒนา

(Visited 1 times, 1 visits today)