ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่ 155/61 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ข่าวที่ 155/61 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ข่าวที่ 155/61 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการรับฟังการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงพชร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม
ในการนี้ี นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะเลขานุการร่วม พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอรับฟังการถ่ายทอดผ่านระบบ DOPA Channel ณ ที่ว่าการอำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)